Từ bát phân sang thập phân

Từ bát phân sang thập phân